Algemene voorwaarden MyHoHo

 

Definities en werkingssfeer

1.      In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

         Opdrachtgever:     Degene die opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren;

         Opdrachtnemer:   MyHoHo

         Object:                   Individuele, al dan niet vrijstaande, bestaande of in aanbouw zijnd(e) (nieuwbouw-) woning, winkel, bedrijfspand of                                                                appartement, of enige andere onroerende zaak;

         Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen te worden                                                          uitgevoerd.

2.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van         welke aard en onder welke benaming dan ook aan een Opdrachtgever levert.

3.     Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor          zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden                 hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Aanbieding en acceptatie

1.     Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Opdrachtnemer zijn gedaan, zijn vrijblijven.

2.     Indien Opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Opdrachtnemer de opdracht zal kunnen uitvoeren,              deelt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Opdrachtnemer de feitelijke          opdracht kan starten.

3.     Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Opdrachtnemer                  geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van              de opdracht.

4.     Indien, nadat Opdrachtnemer een offerte aan Opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de                informatie of de feiten op basis waarvan opdrachtnemer de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet                                  overeenstemmen met de werkelijkheid, is Opdrachtnemer gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de                      overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien            de beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een                    vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

5.     Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie kalenderdagen na                datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtnemer te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn                wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.

6.     Aanvullende afspraken en/of door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of              door haar daartoe aangestelde medewerkers van Opdrachtnemer zijn bevestigd.

7.     Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van Opdrachtnemer - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van                        onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van                            Opdrachtnemer voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

8.     Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot                                tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.

9.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever                  bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Opdrachtnemer zijn medegedeeld.


Specifieke bepalingen over aankoopadvies


1.     Het aankoopadvies bestaat uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van het Object en is een                              momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd. De aard van het onderzoek                brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt wordt van steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel                            waarneembare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden vermeld.

2.     Onder een aankoopadvies valt in ieder geval niet (een):

           • controle of op basis van een bestek, tekeningen en/of een technische omschrijving voldaan is aan een (koop-) aannemingsovereenkomst;

           • controle van niet gereinigde beglazing;

           • controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder bodemvervuiling)

           • controle op noodzaak tot bodemsanering en opgave van (bodem-) saneringskosten;

           • controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische berekeningen en metingen;

           • controle van grondoppervlakte en perceel grootte;

           • (gespecialiseerd) onderzoek van de staat van de fundering of constructie van een woning of aanbouw;

           • controle van geluidsisolatie, warmte-isolatie en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische                           hulpmiddelen;

           • controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;

           • indicatie van de waarde van een woning;

           • controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals bouwvergunningen e.d.;

           • controle op asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen;

           • controle op ondergrondse tanks;

           • verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen van afwerkingen, waaronder vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende                         installaties en/of constructies te beoordelen;

           • hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring;

           • garantie voor de afwezigheid van gebreken;

           • gedetailleerd bouwkundig onderzoek.

3.     Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. Opdrachtnemer geeft echter geen garanties met                      betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

4.     Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de Werkzaamheden voor Opdrachtnemer toegankelijk is, en dat er een                      ongehinderde uitvoering van de Werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een Object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat          het Object niet kan worden gekeurd, c.q. de Werkzaamheden niet door Opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer niet                      verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een                      aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen                              inspectietarief.

5.     Ten behoeve van een aankoopadvies worden de begane grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel geïnspecteerd, recht onder het             kruipluikdeksel indien het kruipluik aanwezig, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan worden. Indien deze inspectie aanleiding geeft om                   nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer vanuit de                 kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in              verband met veiligheid en Arbowetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. Voor alle inspecties is een droge                        kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist.

6.     De daken worden bij een aankoopadvies niet betreden.

7.      indien tijdens een aankoopadvies blijkt dat bepaalde Objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek vallen, zeer                    moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – , dit uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer,              worden deze Objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

 8.     Een aankoopadvies is geen asbestinventarisatie. Indien er tijdens de uitvoering van de keuring eenvoudig visueel waarneembaar is dat er sprake            is van asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen, zal Opdrachtnemer dit, zonder hiertoe een verplichting op zich te nemen, zoveel                     mogelijk vermelden. Aanwezigheid van asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen kan door middel van een aankoopadvies niet worden             uitgesloten en Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval er onverhoopt toch sprake zou zijn geweest van visueel                           zichtbare asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen.

9.      De Objecten worden door Opdrachtnemer, in het kader van wel of geen rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De                   zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn, kan een                 afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband                           houdende bouwonderdelen.

10.    Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door Opdrachtnemer opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te                       controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan Opdrachtnemer door te             geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt,           wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde Werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte                         adviezen. Opdrachtnemer heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van Opdrachtgever, bij                       gebreke waarvan de Opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

Prijzen

1.     De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart                        schriftelijk opgegeven.

2.    Voor standaarddiensten zoals op de site www.myhoho.be (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en                          condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.

3.     De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde te wijzigen.

4.     Indien door Opdrachtnemer Werkzaamheden moeten worden verricht ter zake een Object dat deel uitmaakt van een groter geheel, zal                            Opdrachtgever vooraf aangeven op welke gebouwonderdelen de Werkzaamheden betrekking hebben. In onderhavige situaties behoudt                          Opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.

5.     Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie kosteloos te annuleren. Bij          annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

6.     Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn          voor rekening van de Opdrachtgever.


Diversen

1.     De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn          bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport                      genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.


Betaling

1.     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op              een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening te geschieden wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van          directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

2.     Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3.     Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Opdrachtnemer aanspraak gemaakt worden op:

          • De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;

          • (indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor                                               Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw;               (afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen);

          • (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de                                 berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van

             € 75,-.

4.     Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij             Opdrachtnemer.


Intellectuele eigendomsrechten

1.     Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat MyHoHo               ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen diensten, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan            de Opdrachtnemer MyHoHo.

2.     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele            of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

3.     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te                                    verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

4.     Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtnemer vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.


Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1.     De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop                            Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan Opdrachtgever is verleend dan wel op Opdrachtgever de                      wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

2.     Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt,          daaronder begrepen het geval dat Opdrachtgever ontvangst van de rapportage weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen                tijdstip is verricht, is Opdrachtnemer bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met Opdrachtgever              gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer op het overeengekomen honorarium en vergoeding van          schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid              van partijen schadevergoeding te vorderen.

3.     Opdrachtnemer heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met Opdrachtgever                    lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en            rente te vorderen.


Overmacht

1.     In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de                  daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst            kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2.     Als een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of                                  omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien - waardoor de                  oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de uitvoering van de Werkzaamheden door                            Opdrachtnemer, dat de nakoming door Opdrachtnemer zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere)            uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden.


Klachten en aansprakelijkheidsstellingen

1.     Opdrachtgever dient klachten jegens Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor                  ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade                redelijkerwijs door Opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Opdrachtnemer te hebben gemeld. In ieder          geval geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van de Werkzaamheden of het uitbrengen van de rapportage door                              Opdrachtnemer.

2.     Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen            heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

3.     Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel                  aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.

4.     Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Opdrachtnemer bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn                    worden uitgesloten van her inspectie en/of schadevergoeding.

5.     Klachten inzake facturen van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels                          aangetekend schrijven door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.


Aansprakelijkheid

1.     Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op          welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten                    overeenkomst door Opdrachtnemer of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot de totale in de desbetreffende                          overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, tot een maximum van € 4.500,00. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade,              indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor                  rekening van Opdrachtnemer komt, geldt voor Opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.

2.     Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade, heeft Opdrachtnemer het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken,                    ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien                    Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd of Opdrachtnemer de                              gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op her inspectie en/of enige                schadevergoeding.

3.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet of onjuist vermelden van dergelijke onderdelen of gebreken door                    eigenaar, gebruiker of door Opdrachtgever ingeschakelde makelaar of derden), schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden,          schade ten gevolge van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van opstijgend of                    doorslaand vocht.

4.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Opdrachtnemer verstrekte informatie die                      Opdrachtnemer vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Opdrachtnemer zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke                            informatie door derden is verstrekt.

5.     Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot                              schadevergoeding, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade                      ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage                    genoemde adviezen.

6.     Indien Opdrachtnemer bemiddelt tussen Opdrachtgever en derden voor uit de, door Opdrachtnemer uitgevoerde, advies voortvloeiende                        Werkzaamheden, accepteert Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor die Werkzaamheden.

7.     Indien er sprake is van een aankoopadvies worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken gemeld die, rekening houdend met hetgeen in              artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden is aangegeven, worden gesignaleerd. Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor de                      schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die rekening houdend met hetgeen in artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden            is aangegeven niet worden gesignaleerd, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een            nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.

8.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die Opdrachtnemer niet geïnspecteerd heeft en waarvan Opdrachtnemer in de rapportage heeft         vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.

9.     Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het Object of onderdeel           waarop de schade is ontstaan, meegewogen.

10.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende toepassingen,                        ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.


Privacy

1.     Opdrachtnemer respecteert de privacy van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerken in          overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van MyHoHo is in te zien. Opdrachtgever              stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Toepasselijk recht en geschillen

1.     Op alle door Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

2.     Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter                      bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Brussel.